Nyheter som riktar sig till företag

Hälsoprogram online – höstens nyhet!

Kom ihåg att det går jättebra att använda ditt friskvårdsbidrag.

HPO info - ny grå

Rapport från Friskvårdsföretagens bransch och inspirationsdag

Den 3 maj arrangerades branschföretagen sin stora inspirationsdag och självklart var OTR på plats för att ta del av den senaste forskningen/statistiken, kommande nyheter för branschen och även en intressant paneldebatt med tre representanter från riksdagens socialutskott som band annat behandlar frågor kopplade till den svenska folkhälsan.

Friskvårdsföretagen gick igenom sin rapport ”Folkhälsopolitik för kortare vårdköer”. I den rapporten finns massa evidensbaserad statistik. Jag rekommenderar skarpt att läsa den nio sidor långa rapporten med massa intressanta fakta. För att belysa några anmärkningsvärda saker så kan nämnas att flickor i barn och ungdomsåren rör på sig hälften så mycket som pojkar. Andelen flickor i årskurs 2 på gymnasiet som uppnår den minsta rekommenderade dosen av fysisk aktivitet endast är 14%. En person i 45 år åldern som går från helt inaktiv till genomsnittligt aktiv med den rekommenderade dosen av fysisk aktivitet på 30 minuter per dag ökar i snitt sin livslängd med 3 år och kommer ha 6 vunna friska år mot att ha fortsatt varit inaktiv.

Hjärt-kärlsjukdomar kostar samhället 61,5 miljarder årligen och är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Studier visa att med fysisk aktivitet minskar risken att drabbas med 46%. Andra studier visar att fysisk aktivitet enligt rekommenderad nivå har stor effekt vad gäller riskreduktion för flera typer av cancer, demens, diabetes, depressioner, ångest, oro, sömnstörningar. Även fallolyckor bland äldre har undersökts med goda resultat för de som håller igång med träningen.

De konkreta förslag som lämnats från Friskvårdsföretagen till våra folkvalda politiker är följande:

 1. Reformera Fysisk aktivitet på Recept (FaR) med subvention och gedigen uppföljning. Även en speciell FaR för seniorer bör tillämpas och anpassas.
 2. Skattereduktion för investeringar i fysisk aktivitet. 8 av 10 inaktiva medborgare vill bli aktiva men hindras av bland annat ekonomiska skäl och bristande kunskap.
 3. Komplettera skolidrott med pulsträning. Sverige är på 24 plats av 31 uppmätta länder i Europa vad gäller schemalagda idrottstimmar per läsår. En idrottstimme i skolan aktiverar i genomsnitt deltagaren med fysisk aktivitet mindre än 15 minuter.

 

En annan punkt på agendan var den kommande certifieringen av personliga tränare. Just titeln PT är inte skyddad och kan användas hur som helst av vem som helst utan krav på dokumenterad utbildning. Efterfrågan på PT har ökat kraftigt de senaste åren och utbildningar med bristfällig kvalitet finns på marknaden, vilket gör det svårt för både kommande PT att veta vilka utbildningar som har kvalitet och för företagen att anställa PT med rätt kompetens. Nu införs en certifiering av utbildningsföretagen vilket ger de som uppfyller kraven en examinationsrätt av licensierade PT. Flera av de stora träningskedjorna är drivande i detta och kommer till januari 2020 tillse att alla anställda PT har den kvalitetssäkrad licensen. Likt en mäklarlicens kan man sedan som konsument söka på en websida där alla licensierade PT finns med för att säkerställa en duglig kompetens.

Avslutningsvis presenterade Karolina Klüft i rollen som verksamhetschef för Generation Pep. Organisationen grundades av kronprinsessparet Viktoria och Daniel och har till syfte att arbeta för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Här belystes ytterligare hur fysiskt inaktiva vår yngre generation är. Det visade också hur många timmar som ägnas åt ren skärmtid i de olika åldrarna. En kraftfull motståndare till den fysiska aktivitet som behöver ökas. Kortfattat kan man beskriva det som att den svenska ohälsan ökar kraftigt och att det i dagsläget görs för lite för att minska den utvecklingen. Glädjande nog finns det massa forskning och organisationer/företag som verkar för att motverka denna utvecklingen. Detta är en fråga som kommer att få mer utrymme och lyftas upp på borden, men desto tidigare vi tar tag i detta desto bättre är det.

// Martin Moberg

Rätt kompetens på rätt plats

Att ha rätt person på rätt plats är många gånger en nyckel för framgång. Den kompetensen som företag inte själva besitter eller ligger inom sitt intresse att skaffa låter man helt enkelt andra hjälpa till med och det är en av grundpelarna till hela affärsvärlden. När det gäller exempelvis IT så är det många bolag som lagt ut den tjänsten att drifta, utveckla, ta back up. Ofta är det ett externt städbolag som sköter städningen, kaffemaskinen, entrémattor osv. Men när det gäller hälsa och friskvård är det sällan en så prioriterad fråga att man ber om hjälp. Det blir det många gånger en intern person med ett stort egenintresse som får delar av ansvaret. Är den personen mest lämpad att hantera detta? Skapas då förutsättningar för att få de personer som behöver det som mest att ta steget till en sundare livsstil och alla fördelar det för med sig? Eller är det bara ett sätt för företag att kunna kryssa för i sin to-do lista att de arbetar med dessa frågor?

Ett företag är inget annat än summan av individerna som arbetar där. Ger arbetsgivaren medarbetarna verkligen förutsättningar för att kunna uppnå sina egna mål? Hur harmoniserar det med företagets mål? Jag upplever många gånger att företag har ett tydligt mål, men sällan någon bra plan för hur man ger medarbetarna förutsättningar för att nå dit. Detta leder många gånger till hälsoproblem och stor kostnad för företagen. Ger man medarbetarna de grundläggande förutsättningarna som krävs för att kunna lösa sin arbetsuppgift på bästa sätt? Har medarbetarna den konditions som krävs? Har de den styrkan som krävs? Får de den återhämtning som krävs?

Med sviktande kondition och uthållighet förlängs tiden som krävs för återhämtning och risken är betydligt större för utmattningssyndrom och psykisk ohälsa. En person som får ge 110% av sin kapacitet under en arbetsdag för att klara av det som förväntas lever inte sunt varken på jobbet eller under sin fritid. Detta skapar snabbt en negativ spiral som många gånger slutar olyckligt och medarbetaren kanske sedan bara kan ge 75% både på arbetet och fritiden. Det är oftast när något redan har inträffat som företagshälsovården kopplas in för att återställa och rehabilitera. Det vore mycket bättre om rätt förebyggande insatser gjordes så att företagshälsovården i mindre utsträckning behövde kopplas in, dessutom mycket mer kostnadseffektivt.

Med rätt kompetens och rätt satsningar kan man undvika stora delar kostnaderna kopplade till ohälsa. Det handlar om att arbetsgivaren tar ett ansvar och stöttar medarbetarna till en sund livsstil. Att hjälpa medarbetarna till att bli den bästa versionen av sig själva. Det allra flesta vill förbättra sin livsstil men många avser sig inte hinna prioritera detta. Där finns möjlighet för arbetsgivaren att stötta denna önskan på många olika sätt och på så vis både attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare.

Randstad släppte just sin ”Employer brand research 2019” och på topp tre bland de viktigaste faktorerna för vad medarbetare efterfrågar när de väljer arbetsgivare är ”Balans mellan jobb och fritid” och den faktorn har stärkt sin position stadigt år för år.

Jag uppmanar arbetsgivare att ha en seriös strategi och målfokuserat  arbete kring frågor som rör förebyggande ohälsa. Kan ni inte detta själva så våga be om hjälp. Att göra som man alltid gjort kommer inte att leda till någon förbättring. Vi vet att den svenska folkhälsan blir allt sämre och sämre så våga göra ett ställningstagande och agera samtidigt som ni tar ett ordentligt samhällsansvar.

// Martin Moberg

Corporate wellness specialist

Inspirera din personal till bättre livsstilsval mot en bättre vardag genom hela livet.

Just nu erbjuder vi er en fantastisk möjlighet att inspirera personalen till smartare val rörande deras livsstil.

Boka upp oss för en föreläsning som sätter avtryck!

 • Vad säger den senaste forskningen om effekterna av fysisk aktivitet och hur drar du som arbetsgivare nytta av det?
 • Stressen sköljer över oss, hur motverkar vi stress på bästa sätt?
 • Kostens betydelse för hälsa

Galet julklapps pris – endast 5000kr* vilket är halva priset.

*På priset tillkommer lagstadgad moms samt framkörningsavgift a`275kr och är endast giltigt t.o.m 171222

Rådande trender kopplade till hälsa på företag

OTR vill förbättra folkhälsan och ge de som mest behöver det, de rätta verktygen för att stärka sitt fysiska och psykiska välmående och genom detta även kunna minska ohälsotalen för såväl samhälle som företag. På så vis kommer fler att kunna åldras med en bättre livsenergi, förbättrad hälsa och genom detta att uppnå en bättre vardag genom hela livet.

 Jag är just hemkommen från Healthy business i Stockholm där det under en heldag upplysts hur vi på ett ännu bättre sätt kan implementera hälsoarbetet ute på företag och vilka trender som råder nu. Den största och starkaste trenden jag noterar är att hälsan mer och mer blir datadriven à alltså vi vill mäta allt vi gör kopplade till friskvårdsinsatser. Vi mäter medarbetare i realtid för att upptäcka saker i tid à och förebygga. DNA analyser är på frammarsch à för att ge de bästa förutsättningarna för individerna, ROI kopplade till hälsa à Hur många kronor får vi tillbaka på varje satsad krona. Vem är redo att satsa på AI à Artificiell intelligentes som med största säkerhet komma skapa fler jobb, inte bara ersätta jobb. Senaste nytt från Silicon Valley inom medicin var upplysande nyheter där de är övertygade om att de flesta formerna av cancer är botade om 20 år. Mycket där handlade också om att mäta så mycket som möjligt för att då tillgång till så mycket data som möjligt. AI och VR kommer och är stora trender.

Generellt måste företag jobba betydligt mer proaktivt vilket kommer löna sig och ge så mycket mer tillbaka. Tillbaka till medarbetaren genom bättre hälsa och förbättrat resultat på sista raden för bolagen. Nästan alla vet detta med alldeles för få gör det. Medarbetarenkäter är ute och istället mäts organisationens hälsa i realtid med direkta insatser som följd. Experterna är eniga och samtliga som försöker bidra till detta. Men samtidigt visar Actiway, som tillsammans med Novus gjort en stor undersökning bland över 1100 personer att 4 av 10 är missnöjda med sin arbetsgivares insatser kopplat till förebyggande åtgärder för fysisk och psykosocial ohälsa. Offentliga sektorn är överlägset sämst i klassen i alla aspekter inom detta område vilket är oerhört beklämmande.

Cicci Elwin från tidningen Chef pratade om att inkludera alla i friskvårdsarbetet, tänka långsiktigt och att det verkligen ligger på agendan att adressera friskvård. Vikten av vardagsmotion snarare än att bli bättre på triathlon.

Per Hugander från SEB pratade om att ledarskapet handlar mycket om att vara en förebild, visa på den bästa versionen av dig själv och på så vis inspirera och bidra med goda exempel. Vad är ditt syfte? Det måste sitta i ryggmärgen.

En av våra största utmaningar som många reda är berörda av handlar om de psykosociala påfrestningarna som ökar explosionsartat, främst bland kvinnor i åldern 20-34år. Psykologen Anna Bennich Karlstedt, känd bl.a. som sakkunnig från Nyhetsmorgon bekräftar också att andelen sjukskrivningar fortsätter att öka. Vi får också jättebra tips hur vi kan hantera en allt stressigare tillvaro.

 • Du ansvarar själv för att varva ner och koppla ur
 • Zooma ur livet och upptäck dina ”stressorer”, stanna upp och fundera hur du kan förändra siuationen.
 • Vi har bara ork till en viss mängd engagemang, något i ditt liv tar för mycket och något behöver mer.

OTR Swedens roll i det hela:

 • Det känns fantastisk roligt att rådande trender är vår kärnverksamhet
 • Vi mäter de vi gör och följer upp
 • VI räknar på uppdragsgivarens ROI
 • Vi ligger i framkant med digitaliserade lösningar, låga trösklar och alla kan vara med.
 • Vi adresserar den offentliga sektorn och är riktigt framgångsrika inom sektorn för vård/omsorg där vi minskat korttidsfrånvaron betydligt.

 

// Fredrik Steen – VD OTR Sweden, fredrik.steen@otrsweden.com, +46709390077

 

Hälsoprogrammet på Tre stiftelser

72301BA0-C305-44E5-84B0-623FDDB3C35E

”Hälsoprogrammet”

Jag vill passa på att berätta om vårt fantastiska koncept ”hälsoprogrammet”. Syftet med detta koncept är att på ett långsiktigt sätt träna, utbilda och motivera anställda på bolag att prioritera sin hälsa. Vägen går via individuella nulägesanalyser och tester som sedan följs upp och utvärderas efter programmets slut. Under 10, 15 eller 20v fortlöper sedan programmet med gemensam träning 1ggr/v med varierande inslag. Individuell coachning mot individernas mål varje vecka med checklistor mot en bättre vardag genom hela livet. Alla bär ett aktivitetsarmband med syfte att vara en motivator som också är kopplade till en App. Det handlar om att göra smarta val i vardagen kopplade till fysisk aktivitet, kost, stresshantering, vardagsmotion och sömn.

I våras  ansvarade vi på OTR för totalt 20st personer hos Tre stiftelser i Göteborg som bedriver äldreomsorg.  Halvvägs in i programmet såg vi enorma förbättringar! Piggare och gladare deltagare. Många har gått ner flera kilon i vikt. De orkade göra saker de inte gjort på flera år. Flera diabetiker hade dragit ner på sitt insulin. De hade inte lika ont längre och glädjen till träning har infunnit sig. De var motiverade att göra en förändring. Många var förvånade över vilken ”liten” insatts som krävdes för att må betydligt bättre, leva längre med bättre livskvalitet och minska risken för allvarliga sjukdomar med upp till 30%.

När vi sedan summerade programmet kom nästa positiva bomb. Deltagarna hade förbättrat sitt test- och hälsovärds med i genomsnitt 208%. 3 månader efter programmet var slut hade korttidsfrånvaro i gruppen halverats! Det vi gör fungerar fantastiskt bra, såklart för individerna som deltar men också för hela organisationen. Nu i september och oktober tar vi oss an nästa grupp med 23st personer från Tre stiftelser som ska igenom samma resa.

Här följer några rader från en deltagare som genomförde vårt första hälsoprogram på Tre stiftelser i vintras.

”Att på arbetstid få möjlighet att träna är helt enormt! Att få möjlighet att delta i en hälsogrupp för icke träningsfrälsta var en enorm förmån som har gett mersmak! När man tidigare inte tränat förutom promenader med hunden till att träna flera gånger i veckan med  gruppträning, jogging, cykling och powerwalk är helt otroligt! Motiverande är också när man ser sin resultat i appen – bättre kondition och uthållighet samt viss viktminskning är också något som sporrar. En stor eloge till Tre Stiftelser som satsar på sin personal!”

// Fredrik Steen – VD – OTR Sweden

Våra friskvårdstjänster mot företag

Hälsoprogrammet

– Vår målgrupp är de ”icke frälsta” på bolaget som normalt sätt inte är med i friskvårdssatsningarna, använder sitt friskvårdsbidrag, ofta är sjuk och har lägre produktivitet. Vanliga branscher är vård/omsorg, lager, logistik, bygg, handel och andra monotona och krävande arbeten. Under 10-20 veckor coachar vi dessa individer till att ändra sin livsstil genom motion, kost, stressreducerande aktiviteter och målsättningsarbete. Vi tränar tillsammans varje vecka och varje individ coachas individuellt mot sina mål varje vecka. Nulägesanalyser och tester på styrka, kondition och kroppsammansättning startar och avslutar programmet.

Digitala hälsoprogrammet

– Fungerar som hälsoprogrammet fast med den stora skillnaden i att vi inte tränar tillsammans utan den delen bedrivs digitalt via vår App. Alla träningsprogram finns i appen med filmer och förklaringar. Det kan vara konditionsprogram, styrkeprogram, kontorsgympa, mindfullness, avslappning och rörlighet. Alla program kommer i tre olika nivåer beroende på bakgrund. Vi har chattfunktion, utbildningsdelar och peppande notiser som motiverar till förändring. Till denna tjäna kopplar vi sedan på flera Ad-ons så som föreläsningar, tester och träningshappenings. Passar mer tjänstesektorn som har dåligt med tid, organisationen är utspridda över landet och där sjuktalen inte är lika påtagligt negativa.

Förstudier av hälsoläget bland medarbetarna

–  Vi erbjuder förstudier för att ni ska få en förståelse för hälsoläget bland personalen. Genom ett webbaserat frågeformulär får vi en god förståelse över hälsan i stort. Till det kopplar vi på en hälsomätning där det mest intressanta är att vi kan mäta det viscerala fettet som är en oerhört viktig hälsomarkör. Högt visceralt fett har en stor korrelation kopplats till hjärt- /kärlsjukdomar, diabetes, cancer, stroke och utbrändhet. Vi kan alltså fånga upp och göra förändringar/rekommendationer för att minska detta tal. Väldigt många gånger är det kopplat till sin livsstil. Denna förstudie är betydligt mer kostnadseffektiv och tidseffektiv då vi kommer till er, mot att tex skicka medarbetarna till företagshälsovården. Denna tjänst passar alla typer av bolag.

Klassisk företagsträning

– Vi levererar träningsupplevelser för personalen. Vi kommer till er med kompetens och utrustning där målet är att förhöja de fysiska komponenterna och sammanhållningen. Allt anpassat efter allas individuella förutsättningar. Denna tjänst passar alla bolag.

Föreläsningar 

– Vi erbjuder föreläsningar inom flera delar kopplat till hälsa i stort

 • ”En bättre vardag genom hela livet”
 • Kost
 • Stressreducering och mindfullness
 • Bli bättre på löpning
 • Efter företagens önskemål

Personlig träning eller personlig träning online

– Individuell träning tillsammans med personlig tränare eller digitalt i vår plattform

 

OTR skapar koncept för barn och ungdomar tillsammans med GoBaow

Hos GoBaow är det ungdomarnas personliga utveckling som står i fokus. Förutom den kombinationen av fysisk träning och kreativ aktivitet som de bedriver med ungdomarna varje vecka driver de även projekt för hur våra ungdomar ska introduceras i näringslivet. Detta har resulterat i ett samarbete mellan GoBaow och OTR där vi tillsammans kör Outdoor Challenge Kids. Pilotprojektet körs igång v.32 och går allt enligt planen fortsätter kurserna till hösten.

Vad är då Outdoor Challenge Kids?
Vi på OTR har under flera år drivit ett friidrottsbaserat gruppträningsprogram. Detta koncept vill vi nu utveckla så även barn får möjligheten att få in mer rörelse i vardagen. Tillsammans med GoBaow anpassas träningspassen för barn, och medlemmar i GoBaow Crew kommer arbeta som instruktörer. Det blir utomhusträning där alla 7-12 åringar som vill kan vara med. Det är helt prestigelöst. På ett lekfullt sätt använder vi kroppen som den är skapad att användas. Vi kommer krypa, springa, lyfta, hoppa, kasta och fånga.

Summercamp kommer att finnas på följande platser och tider:

Torslanda – 7-9år kl 09.00-10.00, 10-12år kl 10.00-11.00 – samling vid Torslandahallen

Slottskogen – 7-9år kl 09.00-10.00, 10-12år kl 10.00-11.00 – samling vid Plikta

Billdal – 7-9år kl 09.00-10.00, 10-12år kl 10.00-11.00 – plats meddelas senare

Så sent som för några veckor sedan uppmärksammande GP oss om hur lite barn rör sig och idrottsforskarna slår larm om inaktiviteten. Läs hela reportaget här.

Vi känner oss otroligt stolta över detta då vi:
1. Skapar möjlighet för barn och ungdomar att aktivera sig och använda sin kropp på ett roligt och utmanande sätt. Vi stärker barns fysiska och mentala förutsättningar och det känns extra viktigt i tider som dessa.
2. Ungdomarna i GoBaow kommer leda träningspassen med handledning av Petra Johansson och självklart får lön för detta. Det är ett steg i riktningen mot ett av GoBaows mål – att deras ungdomar ska får sina första jobb hos GoBaow.

Tillsammans bygger vi framtiden!

Inbjudan till OCkids summercamp hittar du här Summercamp

// Fredrik Steen – VD – OTR Sweden

Folkhälsomyndighetens senaste rapport

Folkhälsomyndigheten har kommit med sin årliga rapport och vi kan konstatera att andelen överviktiga och feta i Sverige ligger på 51% och har således ökat. Det är stora skillnader beroende på din utbildningsnivå där välutbildade är friskare och lågutbildade sjukare med ökad risk att drabbas av svåra sjukdomar. Vem ska ta ansvaret? Uppenbarligen har individen svårt och samhället gör inte vad som krävs. Kan arbetsgivaren ha ett ansvar?

Vi på OTR hjälper arbetsgivaren att sätta strategier för friskvårdsarbetet. Vi har speciella hälsoprogram med förebyggande insatser och utbildning i hälsa. Vi lägger fokus på de anställda som behöver det som mest och vi är framgångsrika i det arbetet. Vi gör skillnad. Vi räddar och förlänger liv hos människor.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-16005.pdf

Premiär för vår löpcoach utbildning 3D RPT med Peter Fröberg som utbildare.

Nu är det äntligen premiär för vår löpcoach utbildning som vi jobbat hårt för att lansera. Vi vänder oss till alla tränare där ute och speciellt er PT som förstår att det finns en enorm marknad av motionärer som vill och behöver ER hjälp med sin löpning. Vi ger er alla nycklar för att möte denna målgrupp på ett professionellt sätt. Det är begränsat med platser så anmäl dig nu. Läs mer om 3D RPT i inbjudan nedan.

3D RPT